Algemene voorwaarden Ontslagjuristen Nederland B.V.

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Ontslagjuristen Nederland B.V. (hierna te noemen “OJNL”), een onderneming met adres Wipstrikkerallee 95, 8023 DW Zwolle. OJNL is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83081356.

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de navolgende betekenis, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld:

Ontslagjuristen Nederland: de handelsnaam van besloten vennootschap Ontslagjuristen Nederland B.V.

Website:​ de website van ontslagjuristennederland.nl, zijnde ​www.ontslagjuristennederland.nl

Opdrachtgever:​ ​iedere natuurlijke en/of rechtspersoon die met OJNL een overeenkomst van opdracht aan gaat.

Opdracht c.q. overeenkomst​: de (mondelinge) overeenkomst van opdracht, waarbij OJNL zich jegens Opdrachtgever verbindt dienstverlenende werkzaamheden te verrichten.

2. Algemeen

2.1
De Opdrachtgever kan Juridische Diensten afnemen van OJNL. Alle Juridische Diensten worden verricht op basis van een overeenkomst van opdracht met OJNL.

2.2
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door OJNL gedane aanbiedingen, offertes, voorstellen en acceptaties daarvan en/of door OJNL gesloten Overeenkomsten waarbij OJNL zich verplicht tot het leveren van diensten of de uitvoering van een opdracht.

2.3
Deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de aan OJNL gelieerde vennootschappen, bestuurders, en bij OJNL werkzame werknemers en ingeschakelde derden die, op welke wijze dan ook, voor OJNL werkzaam zijn of zijn geweest en zij kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. In geen geval kan Opdrachtgever een andere dan OJNL tot nakoming van de overeenkomst aanspreken.

2.4
Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

2.5
OJNL is bevoegd om deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn van toepassing op nieuwe overeenkomsten, alsmede op lopende overeenkomsten. Wordt van deze bevoegdheid gebruik gemaakt, dan zal Opdrachtgever daarvan onverwijld op de hoogte worden gebracht met toezending van de gewijzigde algemene voorwaarden, waarna deze van toepassing zijn.

Artikel 3. Totstandkoming en einde van de overeenkomst

3.1
De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat door OJNL een bevestiging aan​ ​Opdrachtgever is verzonden naar het door Opdrachtgever opgegeven (e-mail)adres, dan wel door aanvaarding door Opdrachtgever van de offerte en/of aanbieding van OJNL per e-mail aan OJNL, dan wel in het geval het aanbod op elektronische wijze is betaald, dan wel door ondertekening van een daartoe door OJNL gehanteerd document, dan wel op het moment dat OJNL van Opdrachtgever een opdrachtbevestiging ontvangt.

3.2
OJNL en Opdrachtgever komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige Overeenkomst tot stand komt. Met name ook het ontbreken van handtekeningen doet niet af aan de verbindende kracht van de overeenkomst van opdracht tussen OJNL en Opdrachtgever.

3.3
OJNL is bevoegd om aan haar verstrekte opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren, bijvoorbeeld als sprake is van een aanvraag die zij op grond van beroepsregels niet kan accepteren, dan wel de kwaliteit van haar werk onvoldoende gewaarborgd is. OJNL behoudt zich het recht voor een geaccepteerde Opdracht te annuleren indien er na het accorderen van de aanvraag omstandigheden optreden die annulering van de opdracht noodzakelijk maken. In een dergelijk geval ontvangt Opdrachtgever zo spoedig mogelijk bericht en zal hem waar mogelijk een alternatief worden aangereikt.

3.4
Indien de Opdracht mondeling is verstrekt wordt de Overeenkomst geacht te zijn tot stand gekomen op het moment dat OJNL met de uitvoering van de Opdracht is gestart.

Artikel 4. Honorarium

4.1
Tenzij uit de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk blijkt dat de Opdracht voor een vast bedrag is aangenomen, heeft OJNL het recht om de (uur)tarieven aan te passen.

4.2
Verschotten (noodzakelijke kosten gemaakt voor diensten van anderen om de Opdracht te kunnen verlenen), zijn niet in de vaste prijs of het honorarium verwerkt en worden aan de Opdrachtgever doorbelast. Het gaat daarbij onder meer om griffierecht, kosten deurwaarder, koerierskosten, vertaalkosten en andere verschotten.

4.3
Wanneer Opdrachtgever en OJNL overeen zijn gekomen dat er door Opdrachtgever enkel een eigen bijdrage wordt betaald, komen alle kosten die OJNL kan verhalen op de Werkgever aan de OJNL toe. Indien hierdoor een lagere beëindigingsvergoeding wordt betaald door Werkgever, dient de Opdrachtgever hiermee in te stemmen. In elk geval kan er niet onderhandeld worden over de juridische kosten, indien hier in welke vorm dan ook op een ander punt lager wordt ingezet dient Opdrachtgever hiermee in te stemmen.

4.4
Indien Opdrachtgever besluit – om welke reden dan ook – toch niet akkoord te gaan met een einde van het dienstverband en derhalve in dienst blijft, is OJNL gerechtigd de kosten die anders zouden kunnen worden verhaald op de Werkgever op de Opdrachtgever te verhalen.

Artikel 5. Betaling

5.1
Betaling dient te geschieden bij het verstrekken van de Opdracht door middel van de door de OJNL aan Opdrachtgever verstuurde factuur. Deze factuur geeft de betaalmogelijkheden aan en zal per mail worden verzonden aan Opdrachtgever bij het verstrekken van de Opdracht. Bezwaren tegen de hoogte van de verstrekte facturen schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op. Door OJNL te verzenden facturen dienen zonder enige aftrek, korting of verrekening in Euro te geschieden door storting of overmaking op de op de factuur aangegeven bank- of girorekening.

5.2
Bij niet (tijdige) betaling behoudt OJNL zich het recht voor de werkzaamheden in het kader van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te staken totdat alsnog de betaling is ontvangen. Dit ontslaat de Opdrachtgever echter niet van zijn of haar verplichting om het openstaande bedrag alsnog te voldoen.

Artikel 6. Uitvoering van de Overeenkomst

6.1
Aan OJNL verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van OJNL, niet tot resultaatverplichtingen.

6.2
OJNL bepaalt de wijze waarop en door welke personen de Opdracht wordt uitgevoerd. Het is OJNL toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht indien nodig gebruik te maken van derden. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

6.3
De uitvoering van de Overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever. Derden kunnen aan de verrichte dienstverlenende werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen. De Opdrachtgever vrijwaart OJNL voor alle aanspraken van derden ter zake.

6.4
Omdat de duur van de Opdracht kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de verstrekte informatie van Opdrachtgever en de medewerking die wordt verleend, zijn de termijnen waarbinnen OJNL de dienstverlenende werkzaamheden voortvloeiende uit de Opdracht zal dienen uit te voeren en af te ronden, slechts als fatale termijn te beschouwen indien en voor zover dit uitdrukkelijk wordt overeengekomen, dan wel indien dit uit de aard van de Opdracht voortvloeit.

6.5
De Overeenkomst kan – tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is – door Opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij OJNL de Overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een aan haar na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijke aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 265 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

6.6
Indien OJNL haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet dan wel niet tijdig kan nakomen ten gevolge van een niet-toerekenbare oorzaak, worden deze verplichtingen opgeschort tot het moment waarop OJNL alsnog redelijkerwijze in staat is deze na te komen.

Artikel 7. Medewerking door de Opdrachtgever

7.1
Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan OJNL die zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht c.q. voor de uitvoering van de Overeenkomst.

7.2
Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid en rechtmatigheid van de door of namens hem aan OJNL ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn. De opdrachtgever zal OJNL onverwijld informeren omtrent alle feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn.

7.3
Is Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd ,of dient hij voor de uitvoering van de Opdracht benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen, of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn (informatie)verplichtingen heeft voldaan, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan dat de betaling geheel door OJNL is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel aan haar ter beschikking is/zijn gesteld en is OJNL bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst.

7.4
Indien in de uitvoering van de Overeenkomst extra kosten (waaronder begrepen vergoeding voor verric…