Algemene voorwaarden Ontslagjuristen Nederland B.V.

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Ontslagjuristen Nederland B.V. (hierna te noemen “OJNL”), een onderneming met adres Dokter van Deenweg 162, 8025 BM Zwolle. OJNL is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83081356.

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de navolgende betekenis, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld:

Ontslagjuristen Nederland: de handelsnaam van besloten vennootschap Ontslagjuristen Nederland B.V.

Website: de website van ontslagjuristennederland.nl, zijnde www.ontslagjuristennederland.nl

Opdrachtgever: iedere natuurlijke en/of rechtspersoon die met OJNL een overeenkomst van opdracht aan gaat.

Opdracht c.q. overeenkomst: de (mondelinge) overeenkomst van opdracht, waarbij OJNL zich jegens Opdrachtgever verbindt dienstverlenende werkzaamheden te verrichten.

2. Algemeen

2.1
De Opdrachtgever kan Juridische Diensten afnemen van OJNL. Alle Juridische Diensten worden verricht op basis van een overeenkomst van opdracht met OJNL.

2.2
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door OJNL gedane aanbiedingen, offertes, voorstellen en acceptaties daarvan en/of door OJNL gesloten Overeenkomsten waarbij OJNL zich verplicht tot het leveren van diensten of de uitvoering van een opdracht.

2.3
Deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de aan OJNL gelieerde vennootschappen, bestuurders, en bij OJNL werkzame werknemers en ingeschakelde derden die, op welke wijze dan ook, voor OJNL werkzaam zijn of zijn geweest en zij kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. In geen geval kan Opdrachtgever een andere dan OJNL tot nakoming van de overeenkomst aanspreken.

2.4
Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

2.5
OJNL is bevoegd om deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn van toepassing op nieuwe overeenkomsten, alsmede op lopende overeenkomsten. Wordt van deze bevoegdheid gebruik gemaakt, dan zal Opdrachtgever daarvan onverwijld op de hoogte worden gebracht met toezending van de gewijzigde algemene voorwaarden, waarna deze van toepassing zijn.

Artikel 3. Totstandkoming en einde van de overeenkomst

3.1
De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat door OJNL een bevestiging aan Opdrachtgever is verzonden naar het door Opdrachtgever opgegeven (e-mail)adres, dan wel door aanvaarding door Opdrachtgever van de offerte en/of aanbieding van OJNL per e-mail aan OJNL, dan wel in het geval het aanbod op elektronische wijze is betaald, dan wel door ondertekening van een daartoe door OJNL gehanteerd document, dan wel door een mondeling of schriftelijk bericht van Opdrachtgever aan OJNL waaruit blijkt dat Opdrachtgever wenst dat OJNL met de werkzaamheden aanvangt, dan wel op het moment dat OJNL van Opdrachtgever een opdrachtbevestiging ontvangt.

3.2
OJNL en Opdrachtgever komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige Overeenkomst tot stand komt. Met name ook het ontbreken van handtekeningen doet niet af aan de verbindende kracht van de overeenkomst van opdracht tussen OJNL en Opdrachtgever.

3.3
OJNL is bevoegd om aan haar verstrekte opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren, bijvoorbeeld als sprake is van een aanvraag die zij op grond van beroepsregels niet kan accepteren, dan wel de kwaliteit van haar werk onvoldoende gewaarborgd is. OJNL behoudt zich het recht voor een geaccepteerde Opdracht te annuleren indien er na het accorderen van de aanvraag omstandigheden optreden die annulering van de opdracht noodzakelijk maken. In een dergelijk geval ontvangt Opdrachtgever zo spoedig mogelijk bericht en zal hem waar mogelijk een alternatief worden aangereikt.

3.4
Indien de Opdracht mondeling is verstrekt wordt de Overeenkomst geacht te zijn tot stand gekomen op het moment dat OJNL met de uitvoering van de Opdracht is gestart.

Artikel 4. Honorarium

4.1
Tenzij uit de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk blijkt dat de Opdracht voor een vast bedrag is aangenomen, heeft OJNL het recht om de (uur)tarieven aan te passen.

4.2
Verschotten (noodzakelijke kosten gemaakt voor diensten van anderen om de Opdracht te kunnen verlenen), zijn niet in de vaste prijs of het honorarium verwerkt en worden aan de Opdrachtgever doorbelast. Het gaat daarbij onder meer om griffierecht, kosten deurwaarder, koerierskosten, vertaalkosten en andere verschotten. Het bijwonen, in persoon of telefonisch, van mediation tussen Opdrachtgever en werkgever door OJNL geschiedt op basis van uurtarief en vormt geen onderdeel van een prijsafspraak van bijvoorbeeld no cure no pay of een vaste eigen bijdrage.

4.3
Wanneer Opdrachtgever en OJNL overeen zijn gekomen dat er door Opdrachtgever bijvoorbeeld enkel een eigen bijdrage wordt betaald, komen alle kosten die OJNL kan verhalen op de Werkgever aan de OJNL toe. Indien hierdoor een lagere beëindigingsvergoeding wordt betaald door Werkgever, dient de Opdrachtgever hiermee in te stemmen. In elk geval kan er niet onderhandeld worden over de juridische kosten, indien hier in welke vorm dan ook op een ander punt lager wordt ingezet dient Opdrachtgever hiermee in te stemmen.

OJNL dient altijd in de gelegenheid gesteld te worden de daadwerkelijk gemaakte juridische kosten te verhalen bij de werkgever van Opdrachtgever.

4.4
Indien Opdrachtgever besluit – om welke reden dan ook – toch niet akkoord te gaan met een einde van het dienstverband en derhalve in dienst blijft, is OJNL gerechtigd de volledige vergoeding voor de juridische kosten voor de afgenomen werkzaamheden op de Opdrachtgever te verhalen. De volledige vergoeding omvat in ieder geval het aantal door OJNL aan de opdracht bestede uren vermenigvuldigd met het geldende uurtarief zijnde tenminste € 160,- euro per uur te vermeerderen met 21% btw en daarmee de daadwerkelijk gemaakte juridische kosten.

Artikel 5. Betaling

5.1
Betaling dient te geschieden bij het verstrekken van de Opdracht door middel van de door de OJNL aan Opdrachtgever verstuurde factuur. Deze factuur geeft de betaalmogelijkheden aan en zal per mail worden verzonden aan Opdrachtgever bij het verstrekken van de Opdracht. Bezwaren tegen de hoogte van de verstrekte facturen schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op. Door OJNL te verzenden facturen dienen zonder enige aftrek, korting of verrekening in Euro te geschieden door storting of overmaking op de op de factuur aangegeven bank- of girorekening.

5.2
Bij niet (tijdige) betaling behoudt OJNL zich het recht voor de werkzaamheden in het kader van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te staken totdat alsnog de betaling is ontvangen. Dit ontslaat de Opdrachtgever echter niet van zijn of haar verplichting om het openstaande bedrag alsnog te voldoen.

5.3
Indien de factuur omtrent de juridische kosten via Opdrachtgever dient te verlopen conform afspraak in de vaststellingsovereenkomst, dan dient Opdrachtgever hieraan mee te werken conform de afspraak die hierover is gemaakt.

Artikel 6. Uitvoering van de Overeenkomst

6.1
Aan OJNL verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van OJNL, niet tot resultaatverplichtingen.

6.2
OJNL bepaalt de wijze waarop en door welke personen de Opdracht wordt uitgevoerd. Het is OJNL toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht indien nodig gebruik te maken van derden. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

6.3
De uitvoering van de Overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever. Derden kunnen aan de verrichte dienstverlenende werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen. De Opdrachtgever vrijwaart OJNL voor alle aanspraken van derden ter zake.

6.4
Omdat de duur van de Opdracht kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de verstrekte informatie van Opdrachtgever en de medewerking die wordt verleend, zijn de termijnen waarbinnen OJNL de dienstverlenende werkzaamheden voortvloeiende uit de Opdracht zal dienen uit te voeren en af te ronden, slechts als fatale termijn te beschouwen indien en voor zover dit uitdrukkelijk wordt overeengekomen, dan wel indien dit uit de aard van de Opdracht voortvloeit.

6.5
De Overeenkomst kan – tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is – door Opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij OJNL de Overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een aan haar na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijke aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 265 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

6.6
Indien OJNL haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet dan wel niet tijdig kan nakomen ten gevolge van een niet-toerekenbare oorzaak, worden deze verplichtingen opgeschort tot het moment waarop OJNL alsnog redelijkerwijze in staat is deze na te komen.

Artikel 7. Medewerking door de Opdrachtgever

7.1
Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan OJNL die zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht c.q. voor de uitvoering van de Overeenkomst.

7.2
Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid en rechtmatigheid van de door of namens hem aan OJNL ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn. De opdrachtgever zal OJNL onverwijld informeren omtrent alle feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn.

7.3
Is Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd ,of dient hij voor de uitvoering van de Opdracht benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen, of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn (informatie)verplichtingen heeft voldaan, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan dat de betaling geheel door OJNL is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel aan haar ter beschikking is/zijn gesteld en is OJNL bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst.

7.4
Indien in de uitvoering van de Overeenkomst extra kosten (waaronder begrepen vergoeding voor verrichte werkzaamheden) ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, dan komen deze geheel voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 8. Reclames

8.1
Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 30 dagen na verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan OJNL kenbaar te worden gemaakt.

8.2
Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op. Opdrachtgever is in geen geval gerechtigd op grond van een reclame met betrekking tot een bepaalde Opdracht, betaling uit te stellen of te weigeren van andere geleverde diensten van OJNL waarop de reclame geen betrekking heeft.

8.3
Ingeval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Opdrachtgever de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium/bedrag, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de Opdracht tegen restitutie naar evenredigheid van het door Opdrachtgever reeds betaalde honorarium.

Artikel 9. Geheimhouding

9.1
OJNL en/of personen werkzaam bij/voor of verbonden aan OJNL zijn verplicht tot geheimhouding tegenover derden, waaronder niet begrepen derden betrokken bij de uitvoering van de Opdracht. Deze verplichting geldt niet indien er sprake is van een wettelijke plicht of beroepsplicht tot bekendmaking of indien de Opdrachtgever OJNL van zijn geheimhoudingsplicht heeft ontheven.

9.2
OJNL is slechts gerechtigd de informatie die aan hem door de Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld alsmede andere gegevens en informatie waarvan OJNL bij de uitvoering van zijn opdracht kennis heeft genomen, aan te wenden voor het doel waarvoor zij is verkregen alsmede ten behoeve van de normale bedrijfsuitoefening van OJNL waaronder begrepen het door OJNL of personen verbonden aan of werkzaam bij/voor OJNL voor zichzelf optreden in een tucht-, straf-, civiel- of bestuursrechtelijke procedure waarbij deze informatie van belang kan zijn alsmede om voornoemde procedures te voorkomen.

9.3
Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van OJNL is het de Opdrachtgever niet toegestaan de inhoud van rapporten, adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van OJNL openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voor zover dit rechtstreeks uit de overeenkomst voortvloeit, geschiedt ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de desbetreffende werkzaamheden van OJNL, op de Opdrachtgever een wettelijke plicht of beroepsplicht tot openbaarmaking rust, of indien de Opdrachtgever voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele- of strafprocedure.

Artikel 10. Persoonsgegevens

10.1
In het kader van de Opdracht door Opdrachtgever aan OJNL verstrekte persoonsgegevens zullen door OJNL met de grootst mogelijke zorg en conform toepasselijke wet- en regelgeving worden behandeld. OJNL verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het beleid van OJNL aangaande persoonsgegevens wordt nader omschreven in de privacy verklaring op de website van OJNL (https://www.ontslagjuristennederland.nl).

Artikel 11. IE-Rechten

11.1
OJNL behoudt zich alle rechten van intellectueel eigendom voor met betrekking tot producten welke hij gebruikt of heeft gebruikt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Opdracht, en ten aanzien waarvan hij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken.

11.2
Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten, opinies en andere geestesproducten van Opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin van het woord, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts na verkregen schriftelijke toestemming van OJNL toegestaan. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de Opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1
OJNL zal de werkzaamheden naar beste kunnen (laten) verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat Opdrachtgever aan OJNL onjuiste, onvolledige of ontijdige informatie heeft verstrekt, zijn OJNL en de door OJNL bij de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde personen voor de daarvoor ontstane schade niet aansprakelijk.

12.2
De aansprakelijkheid van OJNL, alsmede haar bestuurders, haar werknemers en de door OJNL bij de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde personen voor schade die is ontstaan in verband met de uitvoering van de Opdracht, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door OJNL gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico.

12.3
In het geval de in artikel 13.2 bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering in een specifiek geval geen dekking verleent, is de aansprakelijkheid van OJNL, alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door OJNL bij de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde personen, beperkt tot het bedrag dat door de Opdrachtgever is betaald voor de Opdracht in verband waarmee de schade is ontstaan, dan wel, de door de verzekeraar in rekening gebrachte premie.

12.4
De uitvoering van de Opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

12.5
Alle aanspraken vervallen uiterlijk één jaar nadat een gebeurtenis, die tot de aansprakelijkheid kan leiden, heeft plaatsgevonden, althans ter kennis is gekomen of had kunnen komen van de Opdrachtgever.

12.6
In afwijking van artikel 7:412 van het Burgerlijk Wetboek verjaart een rechtsvordering tegen OJNL tot afgifte van stukken die zij ter zake van de Opdracht onder zich heeft gekregen, door verloop van een jaar na aanvang van de dag, volgend op die waarop haar bemoeiingen zijn geëindigd.

12.7
OJNL staat niet in voor een tijdige en correcte ontvangst van de door haar verzonden berichten, ongeacht de wijze van verzending. Bij communicatie met behulp van elektronische middelen, zoals e-mail, is OJNL niet aansprakelijk voor schade als gevolg van virussen en/of andere onregelmatigheden in de communicatie.

12.8
OJNL is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in door OJNL gebruikte software of andere computerprogrammatuur, tenzij deze schade door OJNL kan worden verhaald op de leverancier van de betreffende software of computerprogrammatuur.

12.9
Als (een deel van) de Opdracht door een derde of door derden wordt uitgevoerd, wordt iedere aansprakelijkheid voor het werk van die derde of derden uitgesloten.

13. Einde van de overeenkomst

13.1
Ieder der partijen kan door opzegging, desgewenst met onmiddellijke ingang, de overeenkomst beëindigen. De opzegging door één der partijen dient schriftelijk aan de andere partij te geschieden.

13.2
Ingeval van opzegging door Opdrachtgever blijft Opdrachtgever gehouden de volledige vergoeding te voldoen voor de afgenomen werkzaamheden. De volledige vergoeding omvat in ieder geval het aantal door OJNL aan de opdracht bestede uren vermenigvuldigd met het geldende uurtarief zijnde ten minste € 160,- euro per uur te vermeerderen met 21% btw en daarmee de daadwerkelijk gemaakte juridische kosten. Er vindt derhalve geen restitutie plaats.

Dit betekent dat wanneer bijvoorbeeld een offerte op basis van no cure no pay is afgesproken met een vaste eigen bijdrage, en de Opdrachtgever opzegt, OJNL een factuur kan versturen naar Opdrachtgever voor een bedrag dat hoger uitvalt dan de vaste eigen bijdrage.

Opdrachtgever is in ieder geval gehouden om de volledige vergoeding voor de juridische kosten te voldoen, als Opdrachtgever OJNL passeert door zonder overleg met OJNL akkoord te aan met de vaststellingsovereenkomst (in dat geval heeft OJNL geen kans gehad om de daadwerkelijk gemaakte juridische kosten te verhalen op werkgever) en/of als OJNL geen contact meer krijgt met Opdrachtgever en Opdrachtgever niks meer van zich laat horen, en/of als Opdrachtgever om wat voor reden dan ook beslist om toch geen tegenvoorstel te doen aan een werkgever terwijl OJNL hiertoe al wel een brief heeft opgesteld, en/of als Opdrachtgever om wat voor reden dan ook beslist om te stoppen met de dienstverlening van OJNL waardoor OJNL geen kans heeft om de daadwerkelijk gemaakte juridische kosten te verhalen op werkgever.

14. Archivering

14.1
Het bij de uitvoering van de Opdracht gevormde dossier zal door OJNL gedurende vijf jaren worden bewaard. Na afloop van de bewaartermijn wordt het dossier vernietigd.

15. Geschillen en forumkeuze

15.1
Op alle Overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en OJNL is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de Nederlandse rechter van het arrondissement Overijssel, dan wel de woonplaats van Opdrachtgever is bevoegd om kennis te nemen van een geschil.