Vaststellingsovereenkomst en opzegtermijn

Bij de vaststellingsovereenkomst is het belangrijk goed te kijken naar de opzegtermijn. Zolang de opzegtermijn van uw arbeidsovereenkomst nog niet verstreken is, bent u nog gewoon aan het werk en ontvangt u loon en vakantiedagen. Pas wanneer u vrijgesteld wordt van uw werkzaamheden, verandert dit, of wanneer de opzegtermijn verstreken is. Onder de opzegtermijn wordt de periode verstaan vanaf het moment van overeenkomen van het ontslag tot de werkelijke datum van ontslag. Wanneer er sprake is van ontslag met wederzijds goedvinden, dan moeten de afspraken schriftelijk vastgelegd worden in de vaststellingsovereenkomst, en de opzegtermijn valt daar ook onder.

Opzegtermijn en WW-uitkering, een belangrijk verband

Wanneer u directe aansluiting wilt op de WW-uitkering, dan is de juiste opzegtermijn en vastlegging hiervan in de vaststellingsovereenkomst van groot belang. Het UWV weigert de WW-uitkering als niet de juiste opzegtermijn is gehanteerd. Wanneer deze verstreken is, kunt u een uitkering ontvangen. Hoe lang deze periode is, is afhankelijk van de duur van de arbeidsovereenkomst. Let op dat in een arbeidsovereenkomst óók afwijkende afspraken gemaakt kunnen zijn. In uw geval kan de opzegtermijn dus ook langer zijn dan de wettelijke opzegtermijn.

Duur arbeidsovereenkomst Wettelijke opzegtermijn
0-5 jaar 1 maand
5-10 jaar 2 maanden
10-15 jaar 3 maanden
15 jaar en langer 4 maanden

Legt u een einddatum van uw arbeidsovereenkomst vast in de vaststellingsovereenkomst en is de afgesproken termijn korter dan de wettelijke opzegtermijn, dan ontvangt u dus geen WW-uitkering die direct aansluit op het einde van uw dienstverband. Het gevolg is dat u een periode zonder enige vorm van inkomen komt te zitten. Dit is niet wenselijk, tenzij u dit mee kunt nemen in de hoogte van de ontslagvergoeding. De werkgever zorgt dan voor een hogere vergoeding om de periode tussen het laatste salaris en de WW-uitkering op te vangen.

Voorbeeld van een te korte opzegtermijn en daardoor geen aansluiting op WW

U werkt 17 jaar bij een onderneming. Met de werkgever wordt in de vaststellingsovereenkomst besloten dat de ontslagdatum 1 juni is en dat het salaris doorbetaald wordt tot 31 mei. De vaststellingsovereenkomst wordt ondertekend op 25 februari en daar gaat het mis. De wettelijke opzegtermijn is namelijk 4 maanden bij een dienstverband langer dan 15 jaar.

Het gevolg is dat u pas op 1 juli de eerste dag WW heeft, met uw laatste loon op 31 mei. U komt hierdoor een volledige maand zonder inkomsten te zitten. Is dit niet meegenomen in de ontslagvergoeding, dan kan dit flinke gevolgen hebben.

Eisen aan een vaststellingsovereenkomst naast de opzegtermijn

Er zijn bepaalde punten die altijd terug moeten komen in een vaststellingsovereenkomst, naast de juiste opzegtermijn. U kunt hierbij denken aan de hoogte van de ontslagvergoeding, de datum voor vrijstelling van werkzaamheden en dekking van juridische kosten voor het opstellen van de vaststellingsovereenkomst.

Weet u niet zeker of de vaststellingsovereenkomst correct opgesteld is, twijfelt u over de opzegtermijn met betrekking tot de WW-uitkering of wilt u dat een specialist eens een kijkje neemt? Onze juristen kijken gratis naar de vaststellingsovereenkomst om te zien of alles daadwerkelijk in orde is.

Heeft u vragen over de vaststellingsovereenkomst en opzegtermijn? Neem vrijblijvend contact met ons op!

Neem contact op

Veelgestelde vragen over vaststellingsovereenkomst en opzegtermijn

Welke opzegtermijn (van werkgever of werknemer) moet worden aangehouden om aansluitend in aanmerking te komen voor een WW-uitkering?

Om aansluitend in aanmerking te kunnen komen voor een WW-uitkering dient de opzegtermijn die uw werkgever heeft vermeldt, aangehouden te worden. Het draait dus niet om uw opzegtermijn. Let op dat de opzegtermijn voor werkgevers in veel gevallen langer zijn dan die voor werknemers. Er gelden ook uitzonderingen. Laat dit daarom altijd door een jurist controleren om zeker te zijn dat de juiste opzegtermijn wordt gehanteerd.

Heeft het gevolgen voor mijn WW-uitkering als niet de juiste opzegtermijn in acht wordt genomen in de vaststellingsovereenkomst?

Ja, dit heeft grote financiële gevolgen voor u. Als niet de juiste opzegtermijn van uw werkgever is gehanteerd in de vaststellingsovereenkomst ontvangt u géén WW-uitkering die direct aansluit op het einde van uw dienstverband. Het gevolg is dat u een periode zonder enige vorm van inkomen komt te zitten.

Mijn werkgever wil in de vaststellingsovereenkomst niet de opzegtermijn in acht nemen, wat kan ik doen?

Ga niet akkoord en teken de vaststellingsovereenkomst niet. Anders krijgt u gewoonweg geen uitkering. Uw werkgever heeft u nodig om met een vaststellingsovereenkomst uit elkaar te gaan, dus voor u is dit een belangrijk punt voordat u akkoord kunt gaan.