Privacy verklaring

PRIVACY VERKLARING

Dit is de Privacy Policy van Ontslagjuristen Nederland B.V. (hierna te noemen “OJNL”, “wij,” “ons” of “onze”), een onderneming met adres Wipstrikkerallee 95, 8023 DW Zwolle. OJNL is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83081356. Deze Privacy Policy legt uit hoe wij gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen in relatie tot onze website www.ontslagjuristennederland.nl (de “Website”). Wij verzamelen deze gegevens wanneer u onze Website bezoekt met uw computer, tablet of mobiele telefoon (“Computer”). Wij verwerken persoonsgegevens op een manier die in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “AVG”), de op de AVG gebaseerde uitvoeringswetgeving en de andere op dit moment geldende privacywetgeving.

Door het gebruiken van onze Website, begrijpt u en gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit privacy beleid. Onze Privacy Policy is van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en alle anderen die de toegang hebben tot de Website (“Gebruikers”).

Gebruik van persoonsgegevens

Wat voor gegevens verzamelen wij?

Op onze website worden alleen gegevens verzamelt die u aan ons doorgeeft of die wij verkrijgen door het gebruik van de website. Wij verzamelen o.a. de volgende gegevens die u ons verstrekt:

uw naam
uw adres
uw e-mailadres
uw telefoonnummer
uw geboortedatum
uw geslacht
uw bankrekeningnummer
uw salaris/inkomensgegevens
uw IP-adres
uw locatiegegevens
uw internetbrowser en type apparaat
uw overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, ook bijvoorbeeld telefonische en digitale correspondentie
uw gegevens t.b.v. een sollicitatie
uw gegevens over uw gebruik van www.ontslagjuristennederland.nl
uw persoonlijke adviesbehoefte

Hoe gebruiken wij deze informatie?

Alle informatie die wij verzamelen gebruiken wij (mogelijk) voor:

  1. Het afhandelen van contactverzoeken die via onze website worden gedaan;
  2. Het uitvoeren van de met ons gesloten overeenkomsten;
  3. Om de website verder te ontwikkelen en te verbeteren. Op basis van gebruikersstatistieken kunnen we zien of de huidige website goed functioneert. Wanneer wij zien dat bepaalde onderdelen verbetering nodig hebben, passen we de website hierop aan;
  4. Het communiceren met onze relaties;
  5. Het voldoen aan diverse wettelijke verplichtingen;
  6. Een zo aangenaam mogelijke online ervaring, door bijvoorbeeld cookies in te stellen en aan te passen wat u ziet op de website. Raadpleeg www.ontslagjuristennederland.nl voor meer informatie.

Wij verzamelen enkel informatie die vrijwillig wordt verstrekt. U bent niet verplicht om ons persoonlijke informatie mee te delen. Indien u ons echter niet van de informatie voorziet die (wettelijk) noodzakelijk is of vereist is om ons werk te kunnen uitoefenen, kan het zijn dat wij bepaalde producten of diensten niet kunnen verstrekken.

Log file informatie

Wij verzamelen alleen informatie die uw browser stuurt als u onze Website bezoekt wanneer dit noodzakelijk is voor het goed functioneren van de Website. Onder het goed functioneren van de Website verstaan wij met name het beschermen van de Website tegen handelingen die de veiligheid van de Website en van uw Computer in gevaar kunnen brengen. Dit logbestand kan informatie bevatten zoals uw IP-adres, browser-type, browser-versie, de pagina’s van onze Website die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die u besteedt op deze pagina’s en andere statistieken.

Analytische diensten

Wij maken gebruik van analytische diensten van derden. Deze helpen ons om ons verkeer en trends van de Website te meten. De tools verzamelen informatie die verzonden zijn door uw Computer, onze Website, de webpagina’s die uw bezoekt, add-ons en door andere informatie die ons helpen bij het verbeteren van onze Website. Deze tools gebruiken ‘cookies’. Dit zijn eenvoudige tekstbestanden die worden opgeslagen op uw harde schijf of in het geheugen van uw Computer. Cookies kunnen uw Computer of de bestanden die op uw Computer staan niet beschadigen. Cookies verzamelen anoniem informatie over uw log-informatie en log-gedrag. Wij gebruiken deze informatie met informatie van andere Gebruikers. Hierdoor is het voor ons niet mogelijk om u als individu te kunnen identificeren. Wij gebruiken voor onze analytische diensten Google Analytics. Google Analytics installeert een permanent cookie in uw webbrowser om u te identificeren. Hierdoor worden uw gegevens gedeeld met Google. Wij delen alleen gegevens met Google die wij op basis van de AVG mogen delen met Google. U kunt volledig voorkomen dat Google Analytics u herkent, door de cookies uit te schakelen in uw browser.

Hoe wordt deze informatie gedeeld?

OJNL verhuurt of verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, maken wij afspraken om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. OJNL verstrekt uw gegevens aan de volgende derden:

  1. werknemers van OJNL die deze informatie vereisen om hun functie te kunnen uitoefenen;
  2. bedrijven die de producten en diensten die wij u verstrekken ondersteunen;
  3. elke persoon waarvoor u ons toestemming geeft;
  4. officiële instanties ter opsporing en preventie van criminele activiteiten, bv. witwasoperaties, diefstal, fraude, terrorisme, cybercriminaliteit.

Beveiliging gegevens

OJNL neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op door te mailen naar info@ojnl.nl.

Zeggenschapswijziging

Wanneer OJNL, of een deel daarvan, wordt verkocht, overgedragen of onze activa bij een andere organisatie terecht komt (bijvoorbeeld als gevolg van een fusie, overname, faillissement, ontbinding of liquidatie), dan kunnen gegevens die via de Website zijn verzameld onder de verkochte of overgedragen zaken vallen. De koper of verkrijger zal de afspraken in deze Privacy Policy moeten opvolgen.

Wettelijk verzoek en voorkoming schade

Op grond van een wettelijk verzoek zijn wij gerechtigd om toegang te krijgen tot uw informatie en dit te bewaren en/of te delen in antwoord op een wettelijk verzoek (zoals een huiszoekingsbevel, gerechtelijk bevel of een dagvaarding). Wij zijn ook gerechtigd om uw informatie te bewaren en/of te delen wanneer wij geloven dat dit noodzakelijk is voor het opsporen, voorkomen en aankaarten van fraude of andere illegale activiteiten en om ons, u en anderen te beschermen. Informatie die wij ontvangen over u kan worden geopend, bewerkt en bewaard voor een langere periode wanneer dit noodzakelijk is vanwege een juridisch verzoek of verplichting, een onderzoek met betrekking tot onze voorwaarden, beleid of om anderszins schade te voorkomen.

OJNL heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Wij gebruiken veiligheidsmaatregelen om te zorgen dat informatie via de Website wordt beveiligd. Echter, OJNL kan niet verzekeren dat de informatie op de Website niet wordt geopend, onthuld, veranderd of vernietigd. U bent te allen tijde verantwoordelijk voor het beheren van de e-mails tussen u en OJNL. Wij zij niet verantwoordelijk voor de functionaliteit, privacy of veiligheidsmaatregelen van enige andere organisatie.

Bewaartermijn

In overeenstemming met de AVG en de overige relevante wetgeving, bewaart OJNL persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij verzameld of verwerkt worden. Indien u meer informatie wil over hoe lang uw specifieke persoonsgegevens bewaard blijven, kunt u contact opnemen met info@ojnl.nl.

Recht op inzage, correcties, recht op bezwaar en recht op dataportabiliteit

Wanneer u inzage wil in uw persoonsgegevens, als u uw gegevens wilt wijzigingen of verwijderen, als u uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk wilt laten overdragen aan u of aan een derde, als u bezwaar wilt maken of als u meer informatie wilt ontvangen over de wijze waarop OJNL persoonsgegevens verwerkt dan kunt u contact opnemen met OJNL door een e-mail te sturen naar info@ojnl.nl of een brief te sturen aan:

Ontslagjuristen Nederland B.V.
Wipstrikkerallee 95
8023 DW Zwolle

Dit recht beperkt zich tot gegevens die u als bezoeker zelf actief heeft verstrekt en de gegevens die worden verwerkt in het kader van de uitvoering van een overeenkomst. Elk verzoek wordt binnen uiterlijk vier weken beantwoord. Indien u ontevreden bent over hoe wij uw bezwaar behandelen, kunt u contact opnemen met de autoriteit voor gegevensbescherming in uw land, indien van toepassing.

Applicaties, websites en diensten van derden

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken van applicaties, websites of services van derden die gelinkt zijn naar of van onze Website, waaronder de informatie of inhoud die bij…