Ontslag via de kantonrechter

Heeft de werkgever persoonlijke redenen voor uw ontslag of is er een verstoorde werkrelatie? Dan loopt de ontslagprocedure via de kantonrechter. Er moet genoeg reden zijn voor het ontslag. Is dat niet het geval? Dan keurt de kantonrechter de aanvraag af en blijft u gewoon in dienst.

Welke redenen kunnen een goede grond voor ontslag zijn?

Is er geen sprake van langdurige arbeidsongeschiktheid of bedrijfseconomische redenen voor het ontslag? Dan komt de aanvraag bij de kantonrechter te liggen. Deze bekijkt ook of een andere functie, al dan niet met om- of bijscholing, mogelijk is binnen de onderneming. De volgende ontslagredenen monden altijd uit in een procedure bij de kantonrechter:

  • (ernstig) verwijtbaar handelen of nalaten door de werknemer
  • Verstoorde arbeidsrelatie
  • Regelmatig ziekteverzuim met onaanvaardbare gevolgen voor de onderneming
  • Disfunctioneren
  • Werkweigering op grond van ernstig gewetensbezwaar

Meerdere ontslagredenen? Hogere transitievergoeding

Is een van de redenen niet genoeg om het ontslag goed te keuren, maar is een combinatie van redenen wel voldoende voor goedkeuring door de kantonrechter? Dan krijgt u een hogere transitievergoeding na ontslag via de kantonrechter. Wanneer de combinatie van verschillende redenen echter niet genoeg is voor het goedkeuren van het ontslag, dan blijft u gewoon in dienst. Het ontslag wordt dan namelijk niet goedgekeurd.

Hoe verloopt de ontslagprocedure via de kantonrechter?

Na het verzoekschrift van de werkgever wordt de procedure gestart. Binnen vier weken wordt dit gestart, en u heeft in deze periode de tijd om uw reactie op te stellen in een verweerschrift. Bij de rechtszitting wordt de zaak voorgelegd en kunt u zich verweren.

De kantonrechter hoort beide kanten van het verhaal aan, toetst het verzoek en kijkt of één of meerderen redenen genoeg zijn voor het ontslag. Ook kijkt de kantonrechter of een hogere ontslagvergoeding betaald moet worden.

Schikking of beschikking

Komen beide partijen zelf tot een akkoord? Dan wordt er een schikking getroffen waarbij de afspraken bindend zijn. Deze afspraken worden door de rechter verwerkt in een proces-verbaal dat door beide partijen ondertekend moet worden.

Komen de partijen er niet uit? Dan doet de rechter uitspraak. Deze uitspraak wordt schriftelijk naar de partijen gestuurd binnen twee weken na de rechtszitting.

Extra ontslagvergoeding

Is er sprake van ernstig verwijtbaar nalaten of handelen door de werkgever? Dan kan een extra ontslagvergoeding toegekend worden, wat een extra compensatie voor de werknemer is. Deze extra ontslagvergoeding komt boven op de transitievergoeding waar u recht op heeft. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de werkgever een valse ontslaggrond opgegeven heeft, deze zijn verplichtingen niet nagekomen is of er sprake is van laakbaar gedrag, zoals discriminatie of seksuele avances.

Hoogte ontslagvergoeding wordt bepaald door de kantonrechter

De kantonrechter bepaalt hoe hoog de ontslagvergoeding is en hierbij wordt niet altijd uitsluitend naar het loon gekeken. Er wordt niet gekeken naar de redelijkheid of de gevolgen van het ontslag, want deze factoren zijn verwerkt in de transitievergoeding en hebben geen betrekking op de extra ontslagvergoeding.

De opzegtermijn is wel een belangrijk punt. Wordt deze niet in acht genomen, dan moet de werkgever dit indekken door het salaris door te betalen over de normale opzegtermijn. Ook dit kunt u aankaarten bij de kantonrechter.

In beroep tegen de uitspraak

De werkgever en werknemer kunnen tegen de uitspraak van de kantonrechter in beroep gaan. Hierbij wordt de uitspraak van de kantonrechter als basis genomen. Wordt het ontslag goedgekeurd, dan kan de werkgever hiermee doorgaan, ook wanneer er hoger beroep aangetekend wordt. Wordt het ontslag niet goedgekeurd, dan blijft u in dienst, ook wanneer de zaak in hoger beroep gaat.

Ontslagen via kantonrechter

Wanneer er volgens uw werkgever sprake is van disfunctioneren, heeft uw werkgever een behoorlijke inspanningsverplichting om u te verbeteren. Uw werkgever dient u op de hoogte te stellen van uw disfunctioneren en samen dienen jullie een verbetertraject te doorlopen. Voor u dient helder te zijn wat u precies moet verbeteren en hoe u dat kunt doen. Het aanbieden van scholing door uw werkgever is zeker een optie. Uw werkgever dient een goed opgebouwd dossier te hebben waaruit volgt dat u niet functioneert, voordat de werkgever hiermee naar de kantonrechter zal gaan om zijn gelijk te halen. Uw werkgever dient ook binnen de organisatie te kijken naar passende werkplekken. Als uw werkgever gelijk krijgt bij de rechter, zal u in geval van disfunctioneren wel recht hebben op de transitievergoeding.

In de meeste gevallen heeft de werkgever het dossier echter niet goed op orde en wordt de ontslagaanvraag afgekeurd. In veel gevallen zal uw werkgever u een vaststellingsovereenkomst aanbieden om uw ontslag alsnog rond te krijgen. Ook proberen veel werkgevers direct met u een vaststellingsovereenkomst te sluiten, zodat ze niet naar de kantonrechter hoeven. Het traject bij de kantonrechter is zeer onzeker en inspannend. Dit betekent dat u een goede onderhandelingspositie heeft in geval uw werkgever van mening is dat u onvoldoende functioneert.

Krijgt u een vaststellingsovereenkomst aangeboden? Neem dan eerst contact op met Ontslagjuristen Nederland. Wij kijken gratis naar uw VSO om te controleren, maar ook wat uw onderhandelingspositie is. Zet nooit uw handtekening voordat wij gekeken hebben!

Veelgestelde vragen over ontslag via de kantonrechter

Hoe verloopt de ontslagprocedure via de kantonrechter?

Na het verzoekschrift van de werkgever wordt de procedure gestart. Binnen vier weken wordt gestart, en u heeft in deze periode de tijd om uw reactie op te stellen in een verweerschrift. Bij de rechtszitting wordt de zaak voorgelegd en kunt u zich verweren. De kantonrechter hoort beide kanten van het verhaal aan, toetst het verzoek en kijkt of een of meerderen redenen genoeg zijn voor het ontslag. Ook kijkt de kantonrechter of een hogere ontslagvergoeding betaald moet worden.

Mijn werkgever heeft de kantonrechtersformule opgenomen als ontslagvergoeding, kan ik dan de vaststellingsovereenkomst tekenen?

Wanneer uw werkgever de kantonrechtersformule heeft opgenomen als ontslagvergoeding is dat qua vergoeding een stuk hoger dan de wettelijke transitievergoeding. Afhankelijk van de situatie waarom u de vaststellingsovereenkomst heeft ontvangen is dat daadwerkelijk een aantrekkelijke vergoeding. Echter, het is goed te beseffen dat het in een vaststellingsovereenkomst niet alleen draait om een hogere beëindigingsvergoeding, maar dat ook andere punten erg belangrijk zijn. U kunt denken aan bijvoorbeeld het veilig stellen van uw WW-uitkering.