U bent hier:

Ontslag via het UWV, wanneer en wat is de ontslagvergoeding?

Ontslag via het UWV is mogelijk wanneer uw ontslag plaatsheeft vanwege bedrijfseconomische redenen. Bijvoorbeeld wanneer het allemaal tegenzit en arbeidsplaatsen komen te vervallen binnen de aankomende 26 weken. Heeft uw werkgever geen mogelijkheid om u op een andere plek aan het werk te zetten binnen de onderneming en kan uw werkgever aantonen dat de arbeidsplaatsen moeten vervallen om het bedrijf draaiende te houden? Dan kan de ontslagprocedure via het UWV gevolgd worden.

Wat is een bedrijfseconomische reden precies?

Een bedrijfseconomische reden voor ontslag kan financiële tegenwind zijn, wanneer er sprake is van omzetvermindering op structurele basis of processen beëindigd worden, het bedrijf moet verhuizen of automatisering plaatsheeft. Al deze voorbeelden zijn bedrijfseconomische redenen die kunnen leiden tot een ontslagprocedure via het UWV.

Getoetst door het UWV

Het is niet zo dat uw werkgever dit kan beweren en vervolgens de procedure in kan starten. Uw werkgever moet aantonen bij het UWV dat de bedrijfseconomische redenen gegrond zijn en dat uw ontslag daarmee onvermijdelijk is. Het UWV bekijkt de situatie vervolgens en toetst of dit inderdaad genoeg grond is om het ontslag door te voeren.

Het UWV kijkt hierbij eerst of er werknemers met tijdelijke contracten actief zijn of uitzendkrachten. Die overeenkomsten moeten namelijk eerst beëindigd worden voordat de vaste arbeidskrachten ontslagen kunnen worden, met uitzondering van uitzendkrachten die voor piekwerkzaamheden ingeschakeld zijn door de onderneming.

Niet alleen moet de werkgever bewijzen dat de bedrijfseconomische redenen genoeg reden zijn voor het ontslag, er moeten ook bepaalde procedures gevolgd worden wanneer ontslag via het UWV aangevraagd wordt.

Collectief of individueel ontslag via het UWV

Wanneer het bedrijf ontslag aanvraagt vanwege bedrijfseconomische redenen, dan kan het om collectief ontslag gaan wanneer meer dan 20 werknemers ontslagen worden binnen drie maanden binnen het werkgebied van het UWV-kantoor. Het kan ook om individueel ontslag gaan, wanneer het om minder werknemers gaat.

Afspiegelen bij ontslag met bedrijfseconomische achtergronden

Wanneer het ontslag plaatsheeft met bedrijfseconomische redenen, dan is de werkgever verplicht tot afspiegelen. De ontslagen werknemers moeten evenredig verspreid worden over de leeftijdscategorieën, en dit zijn er 5. Moeten er meerdere mensen vertrekken, dan wordt altijd de persoon die het laatst aangenomen is als eerste ontslagen. Er mag 10% afgeweken worden van de richtlijnen rond het afspiegelen in bepaalde situaties. Bijvoorbeeld om de beter presterende mensen in het bedrijf te kunnen houden, of omdat er andere afspraken in de cao opgenomen zijn.

Voorbeeld voor het afspiegelen

Een bedrijf moet reorganiseren en 20 medewerkers hebben dezelfde functie. Er moeten 5 mensen ontslagen worden. Om te bepalen welke mensen ontslagen worden, wordt afgespiegeld. Er wordt een onderverdeling gemaakt in 5 categorieën en hier worden de werknemers onder verdeeld:

Leeftijd

Aantal medewerkers

Percentage

15 tot 25

8

40%

25 tot 35

0

0%

35 tot 45

5

25%

45 tot 55

5

25%

55 en ouder

2

10%

Totaal

20

100%

Dit betekent 2 ontslagen in de groep 15 tot 25, want 40% van 5 ontslagen is 2. Met het oog op de afronding worden in de laatste drie leeftijdsgroepen 1 persoon ontslagen. Hierbij zijn het de mensen met het kortste dienstverband die ontslag krijgen.

Het UWV stemt in, en nu?

Zodra de werkgever akkoord krijgt van het UWV, heeft deze vier weken om de arbeidsovereenkomst op te zeggen. Verzuimt de werkgever dit, dan moet de procedure opnieuw gestart worden bij het UWV.

De wettelijke opzegtermijn en de proceduretijd

De wettelijke opzegtermijn moet gehanteerd worden, maar de proceduretijd bij het UWV mag verrekend worden met de opzegtermijn. De wettelijke opzegtermijn is 1 tot 4 maanden, afhankelijk van de duur van het dienstverband. Het UWV vermeldt altijd wat de proceduretijd is die verrekend mag worden.

De wettelijke opzegtermijn is als volgt:

Voor 0 tot 5 jaar dienstverband:                1 maand

Voor 5 tot 10 jaar dienstverband               2 maanden

Voor 10 tot 15 jaar dienstverband             3 maanden

Voor meer dan 15 jaar                                 4 maanden

Bezwaar maken tegen de ontslagaanvraag bij het UWV

Bent u het niet eens met de wijze waarop afgespiegeld is of de aanvraag voor de ontslagvergunning bij het UWV? Schakel onze arbeidsjuristen dan in. Wij kijken naar de aanvraag, de manier waarop dit ingediend is en stellen een verweerschrift op, zodat we optimaal kunnen handelen in uw belangen.

Bent u van mening dat de ontslagaanvraag ten onrechte goedgekeurd is door het UWV? Dan kunt u binnen twee maanden na de einddatum van uw arbeidsovereenkomst bij de kantonrechter terecht. U kunt de kantonrechter verzoeken tot herstel van de arbeidsovereenkomst of verzoeken dat uw werkgever u een billijke vergoeding moet betalen.

Als de werkgever in beroep gaat

Mocht het UWV het ontslag niet goedkeuren, dan heeft uw werkgever wel  de mogelijkheid om naar de kantonrechter te gaan om de arbeidsovereenkomst te laten ontbinden. Zolang er geen toestemming is van de kantonrechter of het UWV mag de werkgever uw contract niet opzeggen en blijft u in dienst, tenzij met u besloten wordt tot ontslag met wederzijds goedvinden middels een vaststellingsovereenkomst.